Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster, som är tillgängliga dygnet runt, för att göra beställningar och andra ärenden.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

ÄGARDIREKTIV/MÅLSÄTTNING
för Umeå Vatten och Avfall AB
perioden 2015 – 2018

Kommunfullmäktige har fastställt företagspolicy för UKF-koncernen som bland annat reglerar relationen mellan UKF som ägare och de helägda bolagens styrelser.

Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Verksamhetsmål

UMEVA skall inom av Kommunfullmäktige fastställt verksamhetsområde tillhandahålla väl fungerande vatten- och avloppstjänster för fastighetsägare. Bolaget ska vidare utgöra en regional resurs samt kommunens kompetensresurs inom området och delta i kommunens planering för en långsiktig hållbar hantering av vatten-, spill- och dagvatten både inom och utom fastställt verksamhetsområde.

UMEVA svarar för att på kommunens uppdrag sköta de delar av avfallshanteringen som faller under kommunens ansvar samt skall vara kommunens kompetensresurs inom avfallsområdet. Bolaget svarar för att på kommunens uppdrag tillhandahålla en väl fungerande avfallshantering för hushållsavfall(1) samt tillgodose hushållens behov av avlämning av grovavfall (vid återvinningscentraler) och farligt avfall. UMEVA skall vidare ansvara för framtagande av den kommunala avfallsplanen samt delta i kommunens samhällsplanering.

(1) Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Källa: Miljöbalken 1998:808, Avfallsförordningen 2001:1063.

Bolaget skall bedriva verksamheten utifrån gällande lagstiftning inom området med iakttagande av den kommunala kompetensen och kommunalrättsliga principer.

UMEVA skall svara för information till såväl kunder som ägare och andra intressenter i frågor som faller under bolagets ansvarsområden.

Fullmäktiges beslut

För bolagets del gäller att Kommunfullmäktige har att fatta beslut i nedanstående frågor:

  • Frågor av principiell betydelse eller av särskild vikt
  • Fastställelse av verksamhetsområde, taxor, renhållningsordning, Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppanläggningen i Umeå Kommun (ABVA)

Det åligger UMEVA att till UKF översända de handlingar som föreslås ligga till grund för fullmäktiges beslut.

Verksamhetens inriktning

UMEVAs verksamhet; att tillhandahålla vattenförsörjning, avloppshantering, vattendistribution och omhändertagande av hushållsavfall. Alla delar är viktiga i den grundläggande samhällsservicen.

Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a § kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per tertial. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

  • protokoll från bolagsstämma
  • protokoll från styrelsesammanträde
  • bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

Övergripande mål

Nöjda kunder

Genom att tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalitet samt genom kompetenta och engagerade medarbetare skapar UMEVA förtroende för verksamheten som leder till kundtillfredsställelse. (Kunder = alla som på något sätt påverkas av verksamheten eller de varor och tjänster som produceras och tillhandahålls).

Effektiv verksamhet

UMEVA ska bedriva en rationell och ekonomiskt effektiv verksamhet inom alla delar av bolaget. Beslut ska baseras på fakta, såväl ekonomiska som miljömässiga. Uppföljning av beslut och måluppfyllelse sker kontinuerligt.

Hållbar utveckling

En långsiktigt hållbar utveckling förutsätter att hänsyn tas till helheten, och inte bara se till aspekterna i varje enskilt fall. UMEVA ska alltid välja väl avvägda lösningar baserade på väl underbyggda beslutsunderlag för att verka för en långsiktigt hållbar utveckling.

Engagerade och kompetenta medarbetare

Engagerade och kompetenta medarbetare är en viktig styrka för UMEVA. Grunden är att personalen trivs och utvecklas. UMEVA arbetar metodiskt med kompetensutveckling och strävar efter en hög hälsoprofil och god arbetsmiljö. En stor del av kompetensutvecklingen sker i det dagliga arbetet samt genom deltagande i olika regionala/nationella samt internationella branschnätverk. UMEVA och dess medarbetare tar ett socialt ansvar i frågor som har naturliga kopplingar till verksamheten.

Ekonomiska mål

Vatten & Avlopp och Avfall & Återvinning skall vara självkostnadsfinansierad utifrån vattentjänstlagen respektive kommunallagen och miljöbalken. UMEVA ska i ekonomisk redovisning kunna visa på en långsiktig hållbar verksamhet via kassaflöde och resultat före bokslutsdispositioner.

Definitioner

Kassaflödet visar förändringen i likvida medel under en period. Uppföljningen är av vikt för att se hur bolagets drift- och investeringsverksamhet finansieras och för UMEVAs del ligger fokus på långsiktighet.

Resultat före bokslutsdispositioner visar det faktiska resultat verksamheten gör. För de verksamheter som inryms i det naturliga monopolet ska resultatet över tid vara 0 i enlighet med självkostnadsprincipen.

Jämförelser

Bolaget skall varje tertial redovisa uppföljningen av de övergripande och ekonomiska målen, om möjligt, genom branschgemensamma nyckeltal/indikatorer samt verksamhetsmått.

Ägaren/Umeå Kommuns vision

Bolaget skall stödja uppfyllandet av Umeå kommuns vision.

Företagspolicy

Bolaget skall följa den Företagspolicy som antagits av Kommunfullmäktige.

Finanspolicy

Samtliga helägda bolag inom UKF-koncernen ingår i Umeå Kommuns Internbank och har att iaktta vad som stadgas i "Riktlinjer för Umeå Kommunkoncernens finansiella verksamhet" som antagits av fullmäktige.

Internkontroll

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets internkontroll vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar.

Styrelsen skall tillse att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.

Styrelsen skall årligen avge rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisor och insändas till Umeå Kommunföretag AB senast den 15 mars varje år.

Säkerhetsarbete / Krisledningsplanering

Bolaget skall vid extraordinär händelse följa beslut fattade av Umeå Kommunföretag AB. Bolaget skall vidare, i samarbete med Umeå Kommun, utföra fortlöpande säkerhetsarbete och krisledningsplanering. Bolaget skall upprätta krisledningsplan och därvid uppfylla de mål som anges i av fullmäktige antagen ledningsplan vid extraordinär händelse och höjd beredskap.

Riktlinjer från UKF

Bolaget har att följa de instruktioner och riktlinjer för verksamheten som UKF:s styrelse beslutar även om särskilda ägardirektiv inte anmäls vid bolagsstämma.

Utvärdering av styrelsearbetet

Styrelsen skall årligen, förslagsvis vid årets sista sammanträde, utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete under året. Utvärderingen skall sammanställas och tillsammans med lekmannarevisionens granskningsrapport tillställas moderbolaget.

Verkställande direktören skall inte vara närvarande vid denna överläggning.

Samråd med moderbolaget

Bolagets styrelse skall samråda med moderbolaget vid tillsättande av VD.

Bolaget skall därutöver samråda med moderbolaget i frågor som är av särskild vikt för verksamheten.

Offentlighet

Bolaget skall eftersträva största möjliga öppenhet i arbetet genom att via informationsblad, hemsida o.s.v. orientera om verksamheten.

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Beträffande ekonomisk planering och uppföljning gäller att Bolagets resultatbudget/resultatprognos inklusive rullande investeringsplan för kommande treårsperiod som fastställts av bolagets styrelse inför nytt räkenskapsår skall inrapporteras till moderbolaget senast den 15 december.

Bolaget skall vid utgången av varje tertial rapportera ekonomiskt utfall och nyckeltal enligt anvisningar och tidplan som fastställs av moderbolaget.

Beträffande uppföljning av särskilda ägardirektiv gäller att Bolaget skall vid utgången av varje tertial rapportera uppnådd måluppfyllelse för de särskilda ägardirektiv som meddelats bolaget vid bolagsstämma.

SÄRSKILT ÄGARDIREKTIV

  • Bolaget skall bedriva en systematisk verksamhetsutveckling i enlighet med erkända standarder inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö samt hållbarhet.
  • Bolaget skall säkerställa att bolagets anläggningar och system är ändamålsenligt skyddade mot brand, intrång och sabotage utifrån att säkerställa produktion och kärnverksamhet.
  • Bolaget ska medverka till att svensk miljöteknikkompetens sprids internationellt, inom de begränsningar som gäller för bolaget, i syfte att bidra till en utveckling inom de globala utmaningarna som FN har deklarerat.
  • Bolaget ska arbeta för att regional samverkan utvecklas samt att bolaget verkar som en regional resurs.