Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster och kontaktformulär, som är tillgängliga dygnet runt.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande

Vakin är certifierat i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi arbetar systematiskt med kvalitets-, miljölednings- och arbetsmiljöfrågor. Tre viktiga policies för oss är därför kvalitetspolicy, miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy.

Vakin har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt socialt ansvarstagande. Ledningssystemet ska vara en hjälp i att leda och styra verksamheten på ett effektivt och systematiskt sätt så att krav, visioner och mål uppnås.

Ledningssystemet uppfyller kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Det uppfyller även kravet för systematisk egendeklaration med avseende på socialt ansvarstagande i SIS-SP 2:2015.

Vakin utför ingen konstruktion/utveckling inom ordinarie verksamhet varvid element 8:3 i ISO 9001:2015 är undantaget.

Vi ska med hög kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt förse medborgarna med ett gott dricksvatten och ta hand om avlopp och avfall på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ska vara pålitliga, serviceinriktade och arbeta med att ständigt förbättra våra processer.

 • arbeta systematiskt och målmedvetet med stöd av vårt verksamhetssystem
 • i all planering lägga tonvikt på förebyggande åtgärder för att minska risker för störningar
 • alltid hålla hög leveranssäkerhet av gott dricksvatten
 • minimera "olägenheter" tillföljd av hanteringen av avlopp och avfall
 • tillhandahålla aktuell och lättillgänglig information om vår verksamhet till nytta för medborgarna
 • arbeta metodiskt med kompetenshöjande åtgärder för vår personal.

Fastställd 2016-01-01

Vi ska på ett miljömässigt hållbart sätt förse medborgarna med ett gott dricksvatten samt ta hand om avloppsvatten och avfall. Vi ska genom information och kommunikation med omvärlden, med beaktande av kundernas synpunkter samt med hjälp av egna resurser arbeta aktivt och målmedvetet för att minska verksamhetens och därmed kommuninvånarnas miljöpåverkan och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle.

För att uppnå detta ska vi:

 • förutom att uppfylla de krav som miljölagstiftningen ställer, systematiskt och målinriktat arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet
 • välja förnyelsebara resurser, när detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt, för att åstadkomma en god hushållning med såväl energi som råvaror och därmed minska miljöpåverkan
 • arbeta aktivt för att minska samhällets avfallsmängd, främja återanvändning och öka återvinningen
 • arbeta med förebyggande åtgärder för att minska miljöstörningar från verksamheten, till exempel bräddning av spillvatten
 • ta tillvara energin i slam och verka för att fosfor nyttiggörs utifrån samhällets behov
 • skydda våra grundvattentillgångar från föroreningar genom att inrätta skyddsområden
 • säkerställa tillgång till hög kompetens samt sträva efter att nyttja bästa tillgängliga teknik
 • utveckla ett personligt åtagande hos medarbetarna genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.

Fastställd 2017-12-04

Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en säker och hälsosam arbetsplats med engagerade medarbetare. Vi ska ha kraft kvar när vi går hem till vårt privata liv utanför jobbet och kraft kvar vid pensionering från Vakin. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön men alla på Vakin är varandras arbetsmiljö, den skapar vi tillsammans. Detta uppnås genom att:

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete där bedömning av de fysiska,

sociala och organisatoriska förhållandena är en naturlig del i verksamheten. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan med medarbetare, chefer och skyddsombud där målsättningen är ständig förbättring. Lagstiftningens krav är nedre gräns men vi vill göra mer.

Våra chefer och ledare står för ett tydligt, ansvarsfull och

hälsofrämjande ledarskap där medarbetarna kan vara delaktiga och bidra till en god arbetsmiljö. Våra ledare är en förebild för sina medarbetare genom att leda sig själv för att kunna leda andra på ett bra sätt.

Alla anställda har ett ansvar för sin hälsa och en god arbetsmiljö genom

eget agerande och genom att ta vara på möjligheterna att påverka. Alla ska bidra till ett bra klimat i gruppen och på hela arbetsplatsen. Tillsammans etablerar vi en kultur där vi agerar säkert och uppmuntrar varandra att agera säkert. Detta gör vi för att vi bryr oss om och vill lära av varandra. Det är självklart att aktivt uppmuntra säkra beteenden och aldrig gå förbi när någon arbetar osäkert.

Arbetsgivaren genomför friskvårdande aktiviteter som riktar sig till att

förbättra den personliga och arbetsrelaterade hälsan. Alla medarbetare har tillgång till företagshälsovård. Anställda erbjuds kompetensutveckling som säkerställer vi har rätt kompetens för leda och bidra till arbetsmiljöarbetet.


Fastställd 2020-12-14

ISO 26000 är en internationell ISO-standard med riktlinjer för socialt ansvarstagande. Den definierar vad socialt ansvar innebär och vad organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid.

ISO 26000 - en internationell standard för socialt ansvarstagande. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande.

Enkelt uttryckt kan man säga att ISO 26000 beskriver vad ditt företag eller organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid. ISO 26000 kan användas i både offentlig och privat sektor. Standarden innehåller rekommendationer (inga krav) och det går alltså inte att certifiera sig mot standarden. Standarden innehåller bland annat:

 • Koncept, termer och definitioner
 • Bakgrund, trender och utmärkande drag
 • Principer och rutiner
 • Kärnområden och frågeställningar
 • Integrering, genomförande och främjande av socialt, ansvarsfullt beteende i hela din organisation, i form av policy och rutiner, inom ditt branschområde
 • Identifiering av och samverkan med intressenter
 • Spridning av information om åtaganden, prestationer och annat i samband med socialt ansvar.

Egendeklaration

ISO 26000 omfattar ett brett omfång av hållbarhetsfrågor såsom miljö, konsument, samhälle, arbetsförhållanden och ekonomi. Det är ett positivt led i utvecklingen av ert befintliga ledningssystem för t.ex miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Egendeklarationen består av 77 frågor som organisationen ska besvara och på så vis beskriva sitt operativa arbete med ISO 26000.

Egendeklaration Vakin Pdf, 2.5 MB.

Uttalande Vakin Pdf, 359.7 kB.