Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

VVS-ritningar för kommersiella fastigheter

Vakin begär alltid in VVS-ritningar för den nya fastigheten, både planritningar över VVS-installationen och VA-situationsplan. Vakin har nämligen ett leveransansvar som sträcker sig förbi förbindelsepunkten in till fastigheten.

Vakin har ett ansvar som sträcker sig förbi förbindelsepunkten in till fastigheten.

Ritningarna som du skickar in måste visa ledningsdragningarna, med förtydliganden enligt nedan för respektive nyttighet som huset/fastigheten ansluts till. Besiktning av utförandet enligt PBL-kraven utförs dock inte av oss. Det är istället fastighetsägaren/byggherren tillsammans med en kontrollansvarig som ska besikta så att installationen är riktig.

Redovisning av vatten

Vattnets kopplingar till värmesystemet/kylsystemet och varmvattenberedningen i fastigheten måste framgå av ritningen. Fabrikanternas flödesbilder/principbilder accepteras som redovisning av installationen och kan skrivas direkt i en beteckningslista på ritningen. Verksamheten ska tydligt framgå av ritningarna så att rätt bedömning kan göras i enlighet med SS-EN 1717 (dricksvatteninstallationen). Vattenmätarens placering ska framgå av ritning och vara lättillgänglig för översyn och utbyte.

Redovisning av spillvatten

Ritningarna ska visa rensningsmöjligheterna (spolbrunnar) och hur spillvattennätet ska luftas. Det ska vara en luftningsledning ut genom tak. Ingen koppling av dagvatten till spillvattennätet får förekomma. Dräneringsvatten från nybyggnationer får inte heller ledas till spillvattennätet. Verksamheten ska tydligt framgå av ritningarna så att Vakin kan bedöma om rening av spillvattnet kommer att ske i enlighet med ABVA:s gränsvärdeslista. Dimensionerande data för eventuella avskiljare och annan utrustning ska redovisas enligt servisanmälan inklusive bilagor.

Redovisning av dagvatten (regnvatten)

Ritningarna ska visa vad det är som belastar Vakins system (som stuprör, gårdsbrunnar och dränering). Dagvattensystemet ska ha en brunn med sandfång och vattenlås så att dagvattnet grovrenas innan det ansluts till anläggningsbolagets ledning vid förbindelsepunkt. Krav på avskiljare kan finnas för verksamheter som kan generera försmutsning som inte stannar i sandfångsbrunnen. Var anläggningsbolagets dagvattenutlopp till recipienten sker och hur stor verksamhet det rör sig om, är faktorer som vägs in i vårt eventuella krav på rening.