Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster och kontaktformulär, som är tillgängliga dygnet runt.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Vad gäller för vattenföreningar?

Vattenföreningarna i fritidshusområden runt om i Umeå kommun skapades initialt för att underlätta för fritidshusbebyggelse med låg förbrukning. I december 1992 togs beslut i fullmäktige om att tillåta vattenföreningarna att ansluta till det kommunala vattenledningsnätet. Beslutet förutsatte att områdena skulle förbli just fritidshusområden, med ett begränsat behov av vatten och avlopp (VA).

Från fritidshus till permanentboende

Utvecklingen har dock gått åt ett annat håll. Under flera år har fritidshusområdena runt om i kommunen omvandlats till permanentboenden, något som ökat behovet av VA-tjänster.

Problemet är att områdenas VA-struktur inte är planerad för hur bostäderna används i dag. Byggnaderna har blivit större, med fler vattentoaletter och pooler, och behovet av vatten är inte längre begränsat till några få veckor om året.

Många av omvandlingsområden ligger utanför Vakins verksamhetsområde, det vill säga området inom vilket Vakin ansvarar för vatten och avlopp. Det finns i nuläget nära 120 vattenföreningar med avtal om vatten utanför verksamhetsområdet; totalt drygt 5 550 bostäder längs med Umeå kommuns kust.

Vattenföreningarna ingick initialt ett avtal med VA-huvudmannen (oftast med Vakin men i äldre fall med kommunen eller Umeva) som gäller fortfarande. Avtalet fastställer att:

 • Kommunen åtar sig att leverera dricksvatten till en specifik anslutningspunkt.
 • Föreningen äger rätt att distribuera dricksvatten till föreningens medlemmar om de iakttar de krav som ställs enligt LAV (lagen om allmänna vattentjänster).
 • Dricksvattenförbrukningen fastställs med vattenmätare (kommunens egendom och ansvar).
 • Vattenmätaren placeras i mätarbrunn vid anslutningspunkten (föreningens egendom och ansvar).
 • Föreningar ska själva bekosta och ansvara för anläggande och framtida drift och underhåll av dricksvattenledning från anslutningspunkt.
 • Anslutning av ytterligare fastigheter till föreningen får endast ske efter skriftligt medgivande från kommunen.
 • För kommunens åtagande enligt avtalet erlägger föreningen avgifter enligt kommunens vid varje tidpunkt gällande taxa. Exakta avgifter redovisas under kapitlet ”Taxa för avtalsbundna fastigheter Pdf, 357.6 kB.” i VA-taxan för Umeå kommun

Vi märker att många vattenföreningar inte riktigt har ansvarsfördelningen klar för sig. Vakin ansvarar för ledningar och kapacitet fram till anslutningspunkten, därefter ansvarar vattenföreningen för exempelvis läckage, utbyggnad, drift, underhåll och vattnets kvalitet

Det är också föreningen som ansvarar för att anläggningen är dimensionerad för att klara distributionen av dricksvatten – även när området växer och behovet av vatten ökar. Det finns inget krav på Vakin att garantera vattenleverans eller att bygga ut kapaciteten när behoven förändras.

Vakin ansvarar för att:

 • leverera dricksvattenvatten till föreningens anslutningspunkt
 • ta prov på vattenkvalitet hos slutanvändare
 • säkerställa vattenkvalitet fram till anslutningspunkt
 • meddela om eventuella driftstörningar och kvalitetsproblem
 • debitera föreningen enligt gällande ”Taxa för avtalsbundna fastigheter Pdf, 357.6 kB.”.

Vattenföreningen ansvarar för att:

 • leverera dricksvattenvatten till föreningens medlemmar från anslutningspunkten
 • utreda och åtgärda eventuella kvalitetsproblem
 • underhålla sin anläggning och åtgärda läckage
 • kommunicera eventuella förändringar i medlemstal
 • inhämta medgivande för tillkommande anslutningar
 • hantera sin egen debitering och administration.

I mars 2022 fattade styrelsen ett nytt beslut vad gäller nyanslutningar. Under förutsättning att det finns tillräcklig kapacitet i den allmänna dricksvattenanläggningen (inom aktuellt distributionsområde och vid anslutningspunkten), att Vakin har uppdaterad kunskap om vattenföreningens anläggning samt att arbetsmiljön är säker, gäller följande:

 • Befintliga, ej bebyggda, tomter inom distributionsområdet för en vattenförening som är avtalskund ska tillåtas anslutning till den aktuella vattenföreningen om de tekniska förutsättningarna finns.
 • Nya avtalslösningar bör undvikas, men kan i vissa enskilda fall vara nödvändiga.
 • Större lokaliseringar i samlat sammanhang ska som huvudregel försörjas via allmänna vattentjänster.

Här kan du hitta frågor och svar gällande vattenföreningar som kommit in till oss

Ansök om anslutning av fler medlemmar

Använd vår e-tjänst:

Uppdatera kontaktuppgifter

Använd vår e-tjänst:

Kontakt med Vakin

Vid frågor kan vattenföreningens ordförande mejla Vakins kundservice: kundservice@vakin.se

Vid driftstörningar som gäller Vakins ledningsnät, hänvisar vi till allmän information på vakin.se

I de fall där Vakin har information om driftstörningar som gäller föreningens ledningsnät, kan vi skicka sms. Vid läckor eller störningar på föreningens eget område ansvarar dock vattenföreningen. Vakin ansvarar bara fram till anslutningspunkten.