Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Brukningsavgift - Umeå kommun

När fastigheten är ansluten till den allmänna anläggningen debiteras fasta och rörliga avgifter.

De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagandet av dagvatten.

De fasta avgifterna utgörs av fyra delar:

  • Anslutning (Förbindelsepunkt): Avgift för anslutningen till den allmänna anläggningen.
  • Boenhet (Lägenhetsavgift): Varje bostad som har tillgång till vatten betalar en avgift per lägenhet som finns i fastigheten. (Enfamiljshus betalar en lägenhetsavgift)
  • Mätaravgift: Kostnad för vattenmätare, byte, avläsning och administration.
  • Dagvattenavgifter, Df och Dg

Df = Dagvatten fastighet (dag- och dränvatten från fastighet)
Dg = Dagvatten gata (dag- och dränvattenavlopp från allmän platsmark)

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator och andra hårda ytor samt från dräneringar. Dagvatten ska inte anslutas till spillvattenanläggning eftersom det orsakar problem både för ledningar och reningsverken.

Rörliga avgifter

Din förbrukning mäts i kubikmeter och avgiften som utgår täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. För alla kunder som är anslutna till verksamhetsområdet debiteras en rörlig avgift på:

Rörliga avgifter Umeå kommun

  • Vatten: 9,64 kr/m³ inkl moms
  • Spillvattenavlopp: 16,94 kr/m³ inkl moms

Med verksamhetsområde menas det geografiska område inom vilken kommunal hantering av vatten, spillvatten och eventuellt dagvatten har ordnats. En kund kan vara ansluten till detta på olika sätt och debiteras utifrån det.