Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Annan fastighet - Umeå kommun

När en fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet debiteras en fast och en rörlig avgift. Med annan fastighet avses fastighet som är belägen inom del av verksamhetsområdet avsedd för industribebyggelse.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagandet av dagvatten. De fasta avgifterna består av följande delar:

Avgift för anslutning (förbindelsepunkt, FP)

Fast avgift för fastighetens anslutning till anläggningsbolagets ledningar. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Du som kund betalar en avgift per år och förbindelsepunkt för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Avgift för vattenmätare

Fast avgift för hyra av vattenmätare. Denna avgift är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Som kund betalar du en avgift per år och vattenmätare för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Boenhet (lägenhetsavgift)

Vid beräkning av lägenhetsavgift för annan fastighet baseras avgiften på tomtytan. För varje påbörjad 500 m² tomtyta, upp till maximalt 25000 m², tas en lägenhetsavgift ut. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Kunden betalar en lägenhetsavgift per år och lägenhet för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Dagvattenavgift

Avgiften för dagvatten är uppdelad på Dagvatten fastighet (Df) och Dagvatten gata (Dg).

Avgiften Dagvatten fastighet betalas av ägare till fastigheter som är anslutna till anläggningsbolagets dagvattenledning. En avgift per varje påbörjat 1200-tal m² tomtyta betalas årligen. Avgiftens storlek är beroende av var fastigheten är belägen (inom eller utanför centrumfyrkanten). Reduktion av avgiften Df kan erhållas vid åtgärder på fastigheten (se sidan om Avgiftsreduktion/LOD).

Avgiften Dagvatten gata betalas av ägare till fastigheter som ligger inom anläggningsbolagets verksamhetsområde för Dagvatten gata, dvs i områden där lokalgatorna/allmän platsmark avvattnas till anläggningsbolagets dagvattennät. En avgift betalas för varje påbörjat 1200-tal m² tomtyta. Dagvatten gata är maximerad till 90 000 m², därefter tas ingen avgift ut.

Rörliga avgifter

De rörliga avgifterna täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter och spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas vara lika stor.