Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Flerbostadshus - Umeå kommun

När en fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet debiteras en fast och en rörlig avgift.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagandet av dagvatten. De fasta avgifterna består av följande delar:

Avgift för anslutning (förbindelsepunkt, FP)

Fast avgift för fastighetens anslutning till anläggningsbolagets ledningar. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Du som kund betalar en avgift per år och förbindelsepunkt för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Avgift för vattenmätare

Fast avgift för hyra av vattenmätare. Denna avgift är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Som kund betalar du en avgift per år och vattenmätare för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Avgift för boenhet (lägenhetsavgift 0-50 lägenheter)

En fast avgift för varje lägenhet. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Kunden betalar en lägenhetsavgift per år och lägenhet för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Avgift för boenhet (Lägenhetsavgift 51-... lägenheter)

För fastigheter med fler än 50 lägenheter betalas full avgift för de första 50 lägenheterna och halv avgift för de efterföljande.

Dagvattenavgift

Avgiften för dagvatten är uppdelad på Dagvatten fastighet (Df) och Dagvatten gata (Dg).

Avgiften Dagvatten fastighet betalas av ägare till fastigheter som är anslutna till Anläggningsbolagets dagvattenledning. En avgift per varje påbörjat 1200-tal m² tomtyta betalas årligen. Avgiftens storlek är beroende av var fastigheten är belägen (inom eller utanför centrumfyrkanten). Reduktion av avgiften Df kan erhållas vid åtgärder på fastigheten (se sidan om Avgiftsreduktion/LOD).

Avgiften Dagvatten gata betalas av ägare till fastigheter som ligger inom anläggningsbolagets verksamhetsområde för Dagvatten gata, dvs i områden där lokalgatorna/allmän platsmark avvattnas till anläggningsbolagets dagvattennät. En avgift betalas för varje påbörjat 1200-tal m² tomtyta. Dagvatten gata är maximerad till 90 000 m², därefter tas ingen avgift ut.

Rörliga avgifter

De rörliga avgifterna täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter och spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas vara lika stor.

Hyresfastighet med 15 lägenheter.

Våningsyta: 1000 m²

Tomtyta: 800 m²

Vattenförbrukning: 2000 m³/år

Ansluten till nyttigheterna Vatten, Spillvatten och Dagvatten.

Avgifterna är inkl moms.
Summeringar är avrundat till närmaste högre 10-tal.

Rörlig avgift


2000 m³ x 9,64 kr vatten

19 280 kr

2000 m³ x 16,94 kr spill

33 880 kr

Total rörlig kostnad inkl. moms

53 160 krFast avgift


Anslutning Vatten

986,25 kr

Anslutning spill

1 347,50 kr

Vattenmätare Vatten

300,00 kr

Vattenmätare Spill

300,00 kr

Boenhet avgift Vatten 15x430,00 kr

6 450,00 kr

Boenhet avgift Spill 15x746,25 kr

11 200,00 kr

Dagvatten gata 800 m²/1200

248,75 kr

Dagvatten fastighet 800m²/1200

610,00 krTotal fast kostnad inkl. moms

21 450 kr

Total kostnad per år, inkl moms

74 610 kr

Varav moms

14 930 kr