Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

Avsändare utbildning, ADR 1.3, webbutbildning

Bild

Välkommen till ADR utbildning 1.3 webbutbildning tidigare kallad avsendareutbildning.

Avsändre utbildnig, ADR 1.3

Personal som hanterar, planerar eller transporterar farligt gods ska minst ha fått 1.3 utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Denna kurs är framtagen enligt de krav som ställs i MSBs regelverk Länk till annan webbplats. för hantering av farligt gods gällande så kallad 1.3-utbildning.

Beräknad tidsåtgång: 2-5 timmar

Kursmål

Att efter utbildningen kunna förstå hur ADR-transporter skall göras på ett säkert sätt.

Målgrupp

En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla personer som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods. Detta gäller t ex för personal som arbetar med förpackning, märkning/etikettering, truckförare, lagerpersonal, lastare/lossare och dokumentskrivare. Det rekommenderas även till arbetsledare, skyddsombud, företagsledning och inköpare av farligt gods relaterat material.

Syfte

Huvudsyftet är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, samt förebygga skadeverkningar om en olycka ändå skulle uppstå. Deltagarna ska efter genomgången kurs ha kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods. Deltagarna ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera farligt gods i sin verksamhet. Deltagarna ska ha kännedom om det ansvar som läggs på respektive led i transportkedjan. Deltagarna ska ha kännedom om den säkerhetsnivå (safety/security) som krävs kring farligt gods hanteringen. Deltagarna ska också ha förståelse för att vissa funktioner kan kräva en fördjupad kunskap rörande sina arbetsuppgifter.

Förkunskaper

Inga

Kursinnehåll

Allmän del om farligt gods, lagar och regler, samt ingående aktörers olika roller och ansvar i transportkedjan.

Funktionsspecifik del Här beskrivs de olika rollerna i transportkedjan samt vilka specifika krav som ställs på dessa. I denna del beskrivs också en transportkedja från den allra första åtgärden för att kunna genomföra en transport på ett säkert sätt. Här ska deltagarna även kunna identifiera sin egen roll i kedjan och därmed få kännedom om ett ev. ytterligare utbildningsbehov anpassat efter delegeringsordningen.

Säkerhet Här belyses i allmänna ordalag begreppen ”safety” och ”security”. Om deltagare hanterar gods med hög riskpotential ska deltagaren få information om hanteringen av gods med hög riskpotential (security).

Utbildningen avslutas med ett prov. Efter godkänt prov kan man skriva ut sitt kursbevis.