Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Grundvatten från Umeälvsåsen kan bli framtidens dricksvatten i Umeå

Umeå växer och behöver reservvattenförsörjning för att klara framtidens behov. Vakin har under fem år gjort omfattande undersökningar av Umeälvsåsen i Vännäs kommun för att se på möjligheten att använda grundvatten från området. Idag tas Umeås dricksvatten från Forslunda vattenverk, men när Umeå växer krävs det ökad produktion av dricksvatten.

Umeå kommun räknar med att det år 2050 kommer att bo 200 000 invånare i staden. Vakin arbetar därför med att hitta en till vattentäkt som kan säkra den framtida utvecklingen och skapa en robust lösning för reservvatten i regionen. Vakins projekt ”Hållbar Vattenförsörjning” har pågått sedan 2018 för att undersöka möjligheterna att använda grundvatten från Umeälvsåsen.

Längs en sex kilometer lång sträcka i Tväråns dalgång norr om Vännäs har möjligheten för dricksvattenproduktion undersökts. Innan projektet sattes i gång fanns väldigt lite kunskap om områdets geologiska förhållanden och hur tillgången av grundvatten såg ut.

-Dessa år av utredning har gett oss en tydligare bild av förutsättningarna i området och i nuläget gör vi bedömningen att Umeälvsåsen, i det aktuella avsnittet, är lovande för att kunna etablera en storskalig dricksvattenanläggning, säger projektledare Anthonia Forsberg från Vakin.

Innan beslut kan tas angående om området längs med Umeälvsåsen är lösningen på Umeås framtida dricksvattenförsörjning, kvarstår en rad frågetecken att reda ut. Ett antal kompletterande undersökningar kommer därför att genomföras under 2024. Bland annat kommer en beräkningsmodell av åsen att tas fram. I denna modell går det sedan att simulera olika uttag och inflöden av grundvatten. Vi kommer också att testa rening av grundvattnet i labbmiljö.

- En av de stora utmaningarna är att veta vilken vattenkvalitet som kan förväntas. Därför blir både labbförsöken och grundvattenmodellen viktiga pusselbitar. Försöken kommer ge oss mer information om vilken process som kan krävas i ett framtida vattenverk och modellen ger oss en indikation hur förutsättningarna vid storskaligt uttag kan komma att se ut, säger Anthonia Forsberg.