Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Vakins hållbarhetsredovisning 2023

Nu är Vakins hållbarhetsredovisning för 2023 färdig. Här redovisar vi viktiga nyckeltal kopplade till vår verksamhet tillsammans med en rad genomförda hållbarhetsaktiviteter. En av årets stora händelser är Vakins engagemang i Umeå Eco Industrial Park, som ska bli ett världsledande centrum för grön innovation.

Genom ökade helgöppettider, självservice och fler sorteringsmöjligheter har vi förenklat och förbättrat möjligheterna för kunderna att återvinna, i linje med kundernas önskemål.

Under året använde 144 000 personer våra tjänster i Umeå, Vindeln och Nordmaling. Vi producerade 10,2 miljoner kubikmeter dricksvatten, behandlade 13,5 miljoner kubikmeter avloppsvatten och samlade in 44 500 ton avfall.

I vårt uppdrag ingår också att arbeta för en hållbar utveckling. Ambitionsnivån är hög: vi vill minska koldioxidavtrycket, klättra i avfallstrappan och säkra en hållbar vattenförsörjning i våra ägarkommuner. Hållbarhetsredovisningen, som följer årsredovisningslagen, blir ett viktigt verktyg både för extern redovisning och internt för att ta tempen på hur vi ligger till när det gäller måluppfyllelse. Den är inspirerad av riktlinjerna inom Global Reporting Initiative och visar hur väl vi presterar inom olika ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av verksamheten.

I årets hållbarhetsredovisning berättar vi bland annat om följande:

Restprodukter ska bli ny råvara.
Vakin har under året arbetat tillsammans med Umeå Energi och Miva för att utveckla en ny slamförbränningsanläggning, där slammet ska tas tillvara som resurs genom bland annat förbränning.

Klimatfärdplanen är färdig.
Umeå kommun har som mål att minska sina utsläpp med 85 procent fram till 2040. Eftersom Vakin ska bidra till den omställningen, har vi under året tagit fram en egen klimatfärdplan med de mål och åtgärder som krävs för att minska våra klimatutsläpp.

Klimatbokslut tydliggör utsläpp och åtgärder.
Varje år redovisar vi våra utsläpp av växthusgaser i ett klimatbokslut. I år har vi förbättrat dataunderlaget och uppföljning inom flera områden. Vad gäller åtgärder för att minska utsläppen, har vi bland annat tagit fram nya miljö- och klimatkrav vid upphandling av transporter, samt inlett ett samarbete mellan alla bolag inom Umeå Kommunföretag AB.

Utbyggnad av Forslunda vattenverk.
För att klara behoven i ett framtida Umeå, där 200 000 invånare ska bo och verka, har vi påbörjat utbyggnaden av Forslunda vattenverk.

Bättre kundservice på ÅVC.
Genom ökade helgöppettider, självservice och fler sorteringsmöjligheter har vi förenklat och förbättrat möjligheterna för kunderna att återvinna, i linje med kundernas önskemål.

Nytt förpackningsansvar.
Vi påverkas av många nya lagar och krav inom vårt område. Under 2023 förberedde vi oss för det nya ansvaret för insamling av förpackningar från 2024.

Här kan du läsa hållbarhetsredovisningen 2023 i sin helhet. Pdf, 2.9 MB.