Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Gränsvärden för utsläpp i den allmänna spillvattenanläggningen

I ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) fastslås att fastighetsägare inte får tillföra den allmänna anläggningen vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet (lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor), inverka skadligt på ledningsnätets funktion (orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion) eller reningsprocessen i avloppsreningsverket, försämra slamkvaliteten eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet.

För att tydliggöra avsikterna med ABVA, har Vakin också tagit fram en lista över gränsvärden för ett antal vanligt förekommande föroreningar i spillvatten. Listan har arbetats fram utifrån Svenskt Vattens publikation P95 – Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Länk till annan webbplats. från mars 2009.

Parametrar som kan påverka reningsprocess eller slamkvalitet

Gränsvärde

pH(min)

6,5

Korrosionsrisk,


pH(max)

10

frätskador betong


Temperatur

50 grader

Packningar


Konduktivitet

500 mS/m

Korrosionsrisk stål


Sulfat + sulfit + tiosulfat

400 mg/l

Betongkorrosion


Magnesium

300 mg/l

Betongkorrosion


Ammonium

60 mg/l

Betongkorrosion


Fett, avskiljbart

50 mg/l

Igensättning


Klorid

2500 mg/l

Materialskador


Bly

0,05 mg/l

Kadmium

0,0002 mg/l

Koppar

0,2 mg/l

Krom

Cr3+ 0,05 mg/l


Cr6+ ska reduceras internt innan utsläpp till AV

Kvicksilver

0,0002 mg/l

Nickel

0,05 mg/l

Zink

0,2 mg/l

Mineralolja mätt som oljeindex

5 (klass 1 oljeavskiljare) - 50 mg/l, bedömning görs av Vakin

Silver

0,05 mg/l

Miljöfarliga organiska ämnen

Bör inte förekomma*

Cyanid

0,5 mg/l

*Spillvatten som innehåller miljöfarliga organiska ämnen bör inte släppas till avloppsreningsverket. Vakin kan kräva att anslutna verksamheter inventerar sin kemikalieanvändning och byter ut vissa kemikalier (exempel på dessa är PCB, PAH, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, klorparaffiner, perfluoroktansulfonat, alkylfenoletoxylater, biocider, glykol, etanol och klorerade föreningar. Se även begränsningslistan på www.kemi.se Länk till annan webbplats.).

Hantering av kemikalier

Kemikalier och farligt avfall ska hanteras och lagras på sådant sätt att eventuella haverier inte kan nå det kommunala avloppsnätet. Möjlighet ska finnas att samla upp brandsläckvatten och kemikaliespill och personalen ska känna till vad som ska göras vid ett eventuellt utsläpp av kemikalier.

Vakin gör bedömning av utsläpp

För andra parametrar än de som nämns i tabellen, görs en bedömning från fall till fall där Vakin bedömer om utsläpp till den allmänna avloppsanläggningen får ske eller inte. Om spillvattnet i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än hushållsspillvatten, kan motsvarande bedömning ske. Bedömningen ska vara skriftlig och Vakin bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill som dagvatten.

Högre krav än vad gränsvärdeslistan anger kan ställas lokalt om recipienten eller annan miljöfaktor kräver det. Om ett företag å andra sidan vidtar åtgärder som innebär att vattenförbrukningen väsentligt minskas kan högre föroreningshalter accepteras, om den totala föroreningsmängden inte ökar.