Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Regler och gränsvärden

Här kan du läsa om regler och gränsvärden som gäller för vatten och avlopp.

ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) reglerar ansvar och användande för fastighetsägare och verksamheter.

Ladda ned ABVA för Umeå kommun Pdf, 246.1 kB.

Ladda ned ABVA för Vindelns kommun Pdf, 282 kB.

Ladda ned ABVA för Nordmalings kommun Pdf, 266.3 kB.

Gränsvärden för utsläpp

Enligt ABVA får fastighetsägare inte tillföra vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet, reningsprocessen i avloppsreningsverket eller slamkvaliteten. Exempel är lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin, diesel, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor. Fastighetsägare får heller inte skada ledningsnätets funktion, till exempel genom att orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Kemikalier och farligt avfall ska hanteras och lagras på sådant sätt att utsläpp inte kan nå det kommunala avloppsnätet. Det ska finnas möjlighet att samla upp brandsläckvatten och kemikaliespill. Personalen ska känna till åtgärder vid ett utsläpp av kemikalier.

Vakin har tagit fram en lista över gränsvärden för några vanligt förekommande föroreningar i spillvatten. Den bygger på Svenskt Vattens publikation P95 – Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Kraven i gränsvärdeslistan påverkas av lokala miljökrav eller olika åtgärder som har betydelse för föroreningsmängden.

För andra parametrar gör Vakin en bedömning från fall till fall. Bedömningen är skriftlig och Vakin bestämmer villkoren för utsläpp. Det gäller både spillvatten och dagvatten.

Tabellen visar parametrar som kan påverka reningsprocess eller slamkvalitet och dess gränsvärden.

Parameter

Gräns­värde

Olägenhet

pH(min)

6,5

Korrosions­risk

pH(max)

10

Frätskador betong

Temperatur

50 grader

Pack­ningar

Konduktivitet

500 mS/m

Korrosions­risk stål

Sulfat + sulfit + tiosulfat

400 mg/l

Betong­korrosion

Magnesium

300 mg/l

Betong­korrosion

Ammonium

60 mg/l

Betong­korrosion

Fett, avskiljbart

50 mg/l

Igen­sättning

Klorid

2500 mg/l

Material­skador

Bly

0,05 mg/l

Kadmium

0,0002 mg/l

Koppar

0,2 mg/l

Krom

Cr3+ 0,05 mg/l


Cr6+ ska reduceras internt
innan utsläpp till AV

Kvicksilver

0,0002 mg/l

Nickel

0,05 mg/l

Zink

0,2 mg/l

Mineralolja mätt
som oljeindex

5 (klass 1 oljeavskiljare) -
50 mg/l, bedömning görs av Vakin

Silver

0,05 mg/l

Miljöfarliga organiska
ämnen

Bör inte förekomma*

Cyanid

0,5 mg/l


*Spillvatten som innehåller miljöfarliga organiska ämnen bör inte släppas till avloppsreningsverket. Vakin kan kräva att anslutna verksamheter inventerar sin kemikalieanvändning och byter ut vissa kemikalier (exempel på dessa är PCB, PAH, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, klorparaffiner, perfluoroktansulfonat, alkylfenoletoxylater, biocider, glykol, etanol och klorerade föreningar. Se även begränsningslistan på www.kemi.se Länk till annan webbplats.).