Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Oljeavskiljare

I en oljeavskiljare avskiljs olja och slam från vattnet. Det hindrar olja och slam från att skada reningen eller smutsa ner miljön i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Varför behövs en oljeavskiljare?

Om olja kommer ut i vattnet i ett skyddsområde för dricksvatten kan det få stora konsekvenser för dricksvattenförsörjningen. Olja kan även skada den biologiska reningen i reningsverken. Med oljan följer ofta föroreningar som avsätts i slammet, till exempel tungmetaller och organiska ämnen som är svåra att bryta ner.

När krävs oljeavskiljare?

Verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till spillvattennätet eller dagvattennätet ska installera oljeavskiljare.

Från garage över 50 m2, industriverksamheter, verkstäder, industrifack och parkeringshus finns det risk för att olja eller vatten som förorenats med olja kan nå ledningsnätet. Därför ska dessa ha en oljeavskiljare.

Anmälan om oljeavskiljare

När du installerat oljeavskiljare ska du göra en anmälan till Vakin.