Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Dagvatten och dränering för verksamheter

Dagvatten är regn eller smältvatten från snö och is som tillfälligt rinner på markytan. Du som har en verksamhet kan bidra till rena vattendrag.

Infiltration i marken är det mest självklara sättet att ta hand om regnvatten. Då fastnar en stor del av föroreningarna i marken och tas omhand av markens mikroorganismer. I detaljplanen kan det finnas krav som reglerar hantering av dagvatten, till exempel anslutning till den kommunala dagvattenanläggningen och oljeavskiljare.

På gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor, finns gatubrunnar och ledningssystem som för dagvattnet till närmsta naturliga vattendrag. Om kemikalier följer med dagvattnet, riskerar fiskar, växter och andra organismer att skadas.

Vatten kan också infiltrera genom mer eller mindre hårda ytor. I stället för asfalt eller betong kan parkeringsplatser, gångar och mindre vägar täckas med rasterplattor. Plattorna har egenskaper som tillåter trafik, samtidigt släpper de igenom vatten och luft.

Planerar du att ansluta till kommunala dagvattenledningar eller är din fastighet redan ansluten? Din dagvattenanläggning måste ha brunn med slamfång och vattenlås innan du ansluter den.

 

När du dränerar om eller ansluter ny dränering till kommunala ledningar får du bara ansluta dränering till dagvattenledingar. Om du har källare måste du installera ett bakflödesskydd . Vakin rekommenderar pump, för att få ett säkert bakflödesskydd. Mer information finns i broschyren Dränering.

Läckande fordon kan orsaka föroreningar. Därför ska fordon aldrig stå nära en dagvattenbrunn. Märk gärna upp dagvattenbrunnens närmaste område med en skyddsmarkering.

Föroreningar från fordon kan vara olja, metaller som zink, kadmium och bly, eller organiska föroreningar som exempelvis polyaromatiska kolväten (PHA). Det är en grupp ämnen som är både långlivade i miljön och cancerframkallande.

Du kan förhindra läckage genom regelbunden service och underhåll av fordon. Samtidigt förlänger du också livstiden på fordonen.

All hantering av kemiska produkter och farligt avfall ska ske så att du inte riskerar läckage till omgivningen, dag- eller spillvatten. Om ett läckage inträffar, ska du samla upp spillet så snabbt som möjligt.

Det finns flera regler för förvaring av farligt avfall:

  • Utomhus ska avfall som innehåller miljöfarliga vätskor förvaras invallat och under tak, med hänsyn till risk för läckage.
  • Inomhus ska förvaringen ske i utrymmen som saknar golvavlopp, invallat eller på uppsamlingstråg.
  • Spilloljetankar och dieseltankar ska vara invallade och försedda med påkörningsskydd. Om invallning saknas och ett läckage inträffar, riskerar du att drabbas av dryga böter.
  • Om ett läckage inträffar, är det viktigt att du agerar snabbt:
  • Samla upp spillet direkt med exempelvis saneringsmedlet Absol eller med vanligt sågspån.
  • Avfallet ska sedan tas om hand som farligt avfall.
  • Det bör också finnas möjlighet att tillfälligt stänga dagvattenbrunnar. Ett sätt är genom en uppblåsbar boll som förs in i avloppsröret och pumpas upp med hjälp av tryckluft.
  • En så kallad tätting, en tätningsanordning som på undersidan är försedd med gummilist och spänns fast mot brunnsgallret, är också bra att använda vid exempelvis lastning och lossning av kemikalier eller när ett läckage har inträffat.

Du kan läsa mer om hur du minskar riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier hos Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret för att verksamheten bedrivs med så liten miljöpåverkan som möjligt. Här ingår självklart även hanteringen av dagvatten.

Enligt miljöbalken är du exempelvis skyldig att regelbundet planera och kontrollera verksamheten för att förebygga att problem med miljön uppstår. Du ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt.

Skyddsåtgärder ska vidtas redan när det finns risk för att en hälso- eller miljöstörning ska inträffa. Det kan till exempel röra sig om att förvara kemikalier och avfall på ett säkert sätt. Denna ständigt pågående process ska dokumenteras.

Enligt utbytesprincipen är du också skyldig att välja den kemiska produkt som är minst skadlig för miljön.