Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Våra certifieringar

Vakin är miljöcertifierade enligt ISO 14001, arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001*.

Vakin har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemet ska vara en hjälp i att leda och styra verksamheten på ett effektivt och systematiskt sätt så att krav, visioner och mål uppnås.

Ledningssystemet uppfyller kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

*Anläggningarna i Nordmaling omfattas i nuläget inte av någon av certifieringarna.

Vi ska med hög kvalitet och säkra leveranser förse våra kunder med dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om avfall på ett hållbart hållbart sätt. Vår ambition är att ständigt utveckla och förbättra verksamheten där vi fokuserar på sådant som skapar värde för våra kunder och andra intressenter.

Detta gör vi genom att:

  • Vi använder ny teknik för att utveckla våra tjänster och effektivisera vår verksamhet.
  • Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt och arbetar systematiskt med att förbättra och utveckla verksamheten.
  • Uppföljning och analys används för att lära och förbättra.
  • Vi samarbetar med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter för att skapa hållbara lösningar.

Fastställd 2022-06-27

Vakin tar ansvar för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för cirkulära flöden av vatten och avfall i samhället och minska vår påverkan på miljö och klimat.

Våra ambitioner och mål ska bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Lagstiftningen utgör en nedre gräns för vårt miljöarbete.

Detta gör vi genom att:

  • Sträva efter giftfria och cirkulära kretslopp genom att värna om vattnet som en livsviktig resurs samt främja återbruk och återvinning.
  • Vi ser avloppsslammet som en resurs där energi och näringsämnen tillvaratas.
  • Vi minskar klimatpåverkan genom att effektivisera vår energianvändning, ställa krav vid inköp och upphandling samt främja och underlätta för hållbara beteenden hos medarbetare och kunder.
  • Vi minskar utsläpp till vatten genom att kontinuerligt förbättra reningsprocessen ochunderhålla ledningsnätet.
  • Vi har en ansvarsfull kemikalieanvändning genom att förebygga risker och byta ut dom farligaste kemikalierna mot bättre alternativ.

Fastställd 2022-06-27

Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en säker och hälsosam arbetsplats med engagerade medarbetare. Vi ska ha kraft kvar när vi går hem till vårt privata liv utanför jobbet och kraft kvar vid pensionering från Vakin. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön men alla på Vakin är varandras arbetsmiljö, den skapar vi tillsammans.

Detta uppnås genom att:

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete där bedömning av de fysiska, sociala och organisatoriska förhållandena är en naturlig del i verksamheten. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan med medarbetare, chefer och skyddsombud där målsättningen är ständig förbättring. Lagstiftningens krav är nedre gräns men vi vill göra mer.

Våra chefer och ledare står för ett tydligt, ansvarsfull och hälsofrämjande ledarskap där medarbetarna kan vara delaktiga och bidra till en god arbetsmiljö. Våra ledare är en förebild för sina medarbetare genom att leda sig sjä lv för att kunna leda andra på ett bra sätt.

Alla anställda har ett ansvar för sin hälsa och en god arbetsmiljö genom eget agerande och genom att ta vara på möjligheterna att påverka. Alla ska bidra till ett bra klimat i gruppen och på hela arbetsplatsen. Tillsammans etablerar vi en kultur där vi agerar säkert och uppmuntrar varandra att agera säkert. Detta gör vi för att vi bryr oss om och vill lära av varandra. Det är självklart att aktivt uppmuntra säkra beteenden och aldrig gå förbi när någon arbetar osäkert.

Arbetsgivaren genomför friskvårdande aktiviteter som riktar sig till att förbättra den personliga och arbetsrelaterade hälsan. Alla medarbetare har tillgång till företagshälsovård.Anställda erbjuds kompetensutveckling som säkerställer vi har rätt kompetens för leda och bidra till arbetsmiljöarbetet.

Fastställd 2022-06-27