Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Visselblåsartjänst

Vi vill förenkla för dig som vill lämna information om missförhållanden i Vakins verksamhet, som strider mot gällande lagstiftning eller våra policys och riktlinjer. Därför har vi inrättat en visselblåsartjänst som du som är anställd eller våra samarbetspartner kan använda.

Vakins visselblåsartjänst kan användas av anställda och samarbetspartners, som anonymt vill rapportera allvarliga missförhållanden i verksamheten. Det kan handla om ekonomisk brottslighet, korruption, mutor, miljöbrott eller säkerhetsrisker som rör liv och hälsa. Andra frågor till exempel arbetsmiljöproblem omfattas inte av visselblåsarlagen och ska hanteras enligt vanliga rutiner.

Så anmäler du

Du kan lämna din anmälan via webb, post eller telefon. Den går till vår externa och oberoende aktör för visselblåsningsärenden. Ditt ärende hanteras under sekretess. Använd Vakins företagskod vak243 vid anmälan.

Enklast är anmälan via webbformulär. För att garantera anonymitet, använd en privat dator eller telefon. Gå in på adressen wb.2secure.se och följ instruktionerna på sidan.

Du kan också anmäla via telefon 0771-77 99 77 eller brev till 2Secure, Box 140, 221 00 Lund.

Frågor och svar

Visselblåsning innebär att en person uppmärksammar och rapporterar allvarliga missförhållanden i ett företag eller en organisation. Det kan handla om att en medarbetare eller samarbetspartner ser, eller misstänker att någon inom Vakin inte följer lagstiftning, rutiner eller policys.

Alla personer som genom sitt arbete kommit i kontakt med ett misstänkt missförhållande på Vakin kan lämna en anmälan, exempelvis:

 • arbetstagare
 • volontärer och praktikanter
 • inhyrda konsulter eller entreprenörer
 • ägare
 • egenföretagare
 • förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

Det finns både en svensk lag och ett EU-direktiv som skyddar visselblåsaren.

Allvarliga missförhållanden i arbetsrelaterad relation/sammanhang som strider mot lag samt där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram.

Som allvarliga missförhållanden räknas bland annat:

 • ekonomisk brottslighet t.ex. mutor, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning,
 • andra allvarliga oegentligheter som rör företagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Om anmälan inte faller inom ramen för ovan ska ärendet rapporteras enligt Vakins interna rutiner och riktlinjer för avvikelserapportering. Till exempel ska missnöje med ledare, lön eller kränkningar i första hand tas med närmaste chef eller HR-avdelning

Om du är osäker på om du ska rapportera ett missförhållande eller inte, rekommenderar vi att du gör en anmälan. Om din anmälan inte kan hanteras i visselblåsarsystemet kommer du att få information om detta samt rådgivning om vart du kan vända dig istället.

Rapportering görs via webbsidan wb.2secure.se eller telefon 0771-77 99 77. Du kan välja att vara anonym i båda dessa rapporteringskanaler. Om du vill rapportera via fysiskt möte, kan du begära det på webbsidan wb.2secure.se. Det fysiska mötet hålls antingen med en representant från Vakin eller med Vakins leverantör för visselblåsartjänster 2Secure.

Vid registrering av en ny anmälan på wb.2secure.se ska du uppge den företagsunika koden vak243 för att identifiera att det är för Vakin anmälan görs. På webbsidan besvarar du frågor om det som anmälan rör. Du kan vara anonym och tilldelas ett unikt ärendenummer och ett lösenord som du måste spara för att kunna logga in på webbsidan, följa anmälan och kommunicera med handläggaren på 2Secure.

När din anmälan är registrerad behandlas den av handläggare på 2Secure, som kontaktar Vakins kontaktperson utifrån en kontaktlista med flera namn. Om kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person på kontaktlistan att informeras.

Det är alltid Vakin som slutligen bedömer anmälan och avgör vilka åtgärder som ska vidtas.

När du rapporterar till Vakins interna visselblåsarkanaler har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Missförhållanden kan också anmälas till behöriga myndigheter som kan ta emot, ge återkoppling på och följa upp visselblåsarärenden. Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Följande myndigheter har utsetts till behöriga myndigheter och upprättat externa rapporteringskanaler:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Transportstyrelsen

Visselblåsarlagstiftningen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ger dig som visselblåsare ett skydd givet vissa förutsättningar. Utöver möjligheten att anmäla misstänkta missförhållanden enligt visselblåsarlagstiftningen finns det även andra skydd

Meddelarfrihet innebär att det är möjligt för en anställd (med vissa undantag) inom såväl privat som offentlig sektor att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Efterforskningsförbud innebär att en myndighet eller annat allmänt organ, som huvudregel, inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering.

Repressalieförbudet innebär att det allmänna inte får vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för en enskild med anledning av att han eller hon har utnyttjat sin yttrande- och meddelarfrihet.

När du använder visselblåsartjänsten kan du vara anonym. Om du väljer att lämna personuppgifter om dig själv eller andra i visselblåsarsystemet kommer Vakin ta stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv och andra i visselblåsarsystemet.

Här kan du läsa mer om hur Vakin behandlar personuppgifter kopplat till visselblåsning