Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi på Vatten- och avfallskompetens i Norr AB (Vakin), som ägs av Umeå Vatten och Avfall AB, Nordmaling Vatten och Avfall AB samt Vindeln Vatten och Avfall AB, ansvarar för behandling av personuppgifter för att kunna leverera dricksvatten, hantera dagvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållsavfall. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning med stöd av rättslig förpliktelse och allmänt intresse.

Vårt mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av oss, ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss.

Denna information hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information vi samlar in om dig och hur den används i samband med att du använder våra tjänster. Vi ber dig läsa igenom informationen noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll eftersom den tillämpas vid all användning av våra tjänster, oavsett vem du är och vår relation till dig.

Offentlighetsprincipen

Vakin är ett kommunalt aktiebolag vilket innebär att bolaget lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inhämtas blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan däremot uppgifterna anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en levande fysisk person. Det kan t ex vara namn och adress men även indirekta uppgifter som t ex beteendemönster och gjorda val.

Hur behandlar Vakin personuppgifter?

Vi behandlar våra kunders personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för de tjänster vi levererar. I vissa av våra tjänster behandlar vi personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Uppgifter kan även inhämtas av tredje part, t ex om du köper en fastighet kan det vara information hämtat från den tidigare fastighetsägaren. Vi hämtar även in information från offentliga register så som folkbokföringsregistret och fastighetsregistret.

Så här hanterar Vakin dina personuppgifter

VA-tjänster

Vakin hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning (till exempel Vattentjänstlagen) eller avtal med dig som kund eller representant för kund.

Vakin hämtar in personuppgifter som är nödvändiga för att leverera VA-tjänster. Detta innefattar t ex namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning samt information om antalet lägenheter i fastigheten. Informationen kan hämtas in från offentliga register som exempelvis folkbokförings-, lägenhets- och fastighetsregistret. Vi hanterar även information om våra kunders vattenförbrukning. Vakin delar personuppgifter med entreprenörer som utför tjänster för Vakins ändamål.

Vakin lagrar dina personuppgifter under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen.

Avfallstjänster

Vakin hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Vakin hämtar in personuppgifter som är nödvändiga för att leverera avfallstjänster. Detta innefattar t ex namn, personnummer, adress hämtadress, antalet kärl och tömningsfrekvens. Informationen kan komma att hämtas in från offentliga register. Vakin delar personuppgifter med entreprenörer som sköter tömning av avfallskärl.

Vakin lagrar dina personuppgifter under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen.

Personuppgiftshantering vid kameraövervakning

Vakin använder övervakningskameror på återvinningscentraler med ändamålet att förebygga brottslig verksamhet och underbygga rättsliga anspråk. Kameraövervakningen som utförs av Vakin sker då Vakin har ett intresse av att förebygga brott på våra anläggningar.

Vi sparar materialet i högst 30 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört. Vi delar inte uppgifterna till någon annan än rättsvårdande myndighet som kan begära ut detta vid misstanke om brott.

Utskick, besökare och anmälan till evenemang

Vakin hanterar dina personuppgifter om du anmäler dig till ett utskick, besöker oss på någon av våra anläggningar eller deltar i något av våra evenemang. Vi sparar då dina personuppgifter för att administrera utskicket, besöket eller evenemanget. Då vi vill veta vilka som kommer och besöker oss har vi ett berättigat intresse av att behandla våra besökares personuppgifter. När du anmäler dig till något av våra utskick eller evenemang hanterar vi dina personuppgifter för att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan.

När vi samlar in personuppgifter som är känsliga (till exempel information om specialkost) ber vi om ditt samtycke för denna hantering. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge det finns ett ändamål för hanteringen, information om specialkost raderas hos oss efter avslutat evenemang.

Så skyddas dina personuppgifter

Vakin ska se till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

För att kunna leverera våra varor och tjänster anlitar vi ibland underleverantörer. Det innebär att även dessa behöver tillgång till din information eller till viss information om dig som kund. Våra underleverantörer får däremot inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten och användningen ska alltid ske på de villkor som vi anger.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Som registrerad har du vissa rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Utöver nedan listade rättigheterna har du också rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter:

  • Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter
  • Du har rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter
  • Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter
  • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter
  • Du har rätt att begära att vi tillfälligt inte behandlar dina personuppgifter för ett specifikt ändamål
  • Du har rätt att flytta dina personuppgifter
  • Du har rätt att motsäga dig automatiserat beslutsfattande

Ändring av denna information

Observera att vi när som helst och utan föregående meddelande kan ändra och uppdatera denna information. Vi rekommenderar därför att du regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan du lämnar personlig information.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
Övägen 37
Umeå

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud

Daniel Glaad
E-post: dataskydd@vakin.se

Formulär för kontakt med Dataskyddsombud
Spamskydd med captcha (Friendly captcha) * (obligatorisk)